top of page

Αυτοματοποίηση θερμοκηπίων – κτηνοτροφικών μονάδων (Controlled Environment Agriculture)

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών υπάρχουν αρκετοί λόγοι που ενισχύουν όλο και περισσότερο την παραγωγή προϊόντων σε ελεγχόμενες συνθήκες (θερμοκήπια – κτηνοτροφικά κτίρια). Οι πιο χαρακτηριστικοί παράγοντες της στροφής αυτής είναι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία με απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες και αύξηση συχνότητας εμφάνισης ακραίων καιρικών φαινομένων, η ανάπτυξη ανθεκτικότητας πολλών εχθρών και ασθενειών στα συμβατικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα, οι απαιτήσεις των καταναλωτών για προϊόντα ποιότητας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους αλλά οι μειωμένοι και σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας μηδαμινοί υδατικοί πόροι. Οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες αποτελούν τον δυναμικότερο κλάδο της γεωργικής πρωτογενούς παραγωγής στην Ελλάδα. Η παραγωγή όμως προϊόντων υπό κάλυψη στη χώρα μας δεν έχει σήμερα την ανάπτυξη που θα έπρεπε. Εμφανίζεται ιδιαίτερα ενεργοβόρος με σημαντική χρήση χημικών για φυτοπροστασία και λίπανση. Εξίσου σημαντικός είναι και ο κλάδος της κτηνοτροφίας που αποτελεί και τον κινητήριο μοχλό για τη σημαντική μεταποιητική βιομηχανία μας (εταιρείες παραγωγής γάλατος, τυριών, παραγώγων κρέατος κλπ). Το διαρκές πρόβλημα του ελέγχου του μικροκλίματος, των εκπομπών ρύπων και τέλος της ασφάλειας και ποιότητας των
παραγομένων προϊόντων είναι κεντρικό στην επιτυχή διαχείριση των κτηνοτροφικών μονάδων στη χώρα μας. τόσο στο εσωτερικό περιβάλλον (μικροκλίμα) της κτηνοτροφικής κατασκευής όσο και στο περιβάλλον γύρω από αυτήν.

Περιγραφή Ενότητας Εργασίας: Στην ενότητα αυτή θα εγκατασταθούν συστήματα και τεχνολογίες ευφυούς γεωργίας (δίκτυα αισθητήρων, drones, συστήματα καταγραφής καλλιεργειών και ζώων, πρότυπα συστήματα ελέγχου γεωργικών μηχανημάτων) για την παρακολούθηση του παραμέτρων του περιβάλλοντος, ανάπτυξης καλλιεργειών και ευζωίας των ζώων και θα αναπτυχθούν οι βασικές υπηρεσίες διαχείρισης τους. Επίσης θα αναπτυχθεί ένα περιβάλλον εκτέλεσης εφαρμογών για τα δίκτυα αισθητήρων με βάση ένα μοντέλο υψηλού επιπέδου που θα επιτρέπει στον προγραμματιστή να γράφει και να εκτελεί εφαρμογές χωρίς να ασχολείται με θέματα υλικού, επικοινωνίας και εκτέλεσης σε χαμηλό επίπεδο, ανεξάρτητα από την πλατφόρμα υλικού του εκάστοτε δικτύου αισθητήρων, πράγμα που εκτιμάται ότι θα απλοποιήσει και θα επιταχύνει σημαντικά την υλοποίηση και δοκιμαστική λειτουργία των εφαρμογών. Παράλληλα θα αναπτυχθεί ένα πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης των θερμοκηπίων και των κτηνοτροφικών κτιρίων (Farm Management Information System). Το προτεινόμενο σύστημα θα μπορεί να δουλεύει τόσο αυτόνομα σε ένα Η/Υ όσο και διαδικτυακά έτσι ώστε να μπορεί τόσο ο αγρότης όσο και ο σύμβουλος–γεωπόνος να έχουν συνεχώς και από απόσταση πρόσβαση στα δεδομένα τους.

 

Το σύστημα θα λαμβάνει πληροφορίες από τα επί μέρους συστήματα της ερευνητικής υποδομής και θα χρησιμοποιηθεί για την ευφυή παραγωγή αγροτικών προϊόντων σε:
α) καλλιέργεια ελιάς
β) καλλιέργεια βαμβακιού
γ) θερμοκηπιακή καλλιέργεια τομάτας
δ) χοιροστάσιο


Από τεχνολογικής απόψεως το σύστημα που θα αναπτυχθεί είναι πρωτοποριακό για τον τομέα της γεωργικής ανάπτυξης της χώρας μας αφού αποτελεί ένα καινοτόμο εργαλείο υψηλής τεχνολογίας γεω-πληροφορικής και δικτύου αισθητήρων που σε συνδυασμό με τηλεπικοινωνιακές διεπαφές μεταφοράς δεδομένων και με χρήση του παγκόσμιου συστήματος εντοπισμού θέσης (GPS) θα δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης πολύ χρήσιμων πια εφαρμογών σε πραγματικό χρόνο, όπως: α) απομακρυσμένη εισαγωγή με υπολογιστές χειρός (PDA) δεδομένων στην κεντρική βάση δεδομένων, για την ενημέρωση επεμβάσεων, μέσω ανάπτυξης λογισμικού αμφίδρομης επικοινωνίας με την Web GIS εφαρμογή, β) υπηρεσίες εξατομικευμένης ενημέρωσης των παραγωγών, γεωπόνων και φορέων που εμπλέκονται με την παραγωγική διαδικασία ανάλογα με τις διατάξεις και νόμους για την αειφορική παραγωγή και γ) δυνατότητα εισαγωγής αισθητήρων καταγραφής κρίσιμων παραμέτρων για την παραγωγή σε κάθε μονάδα ξεχωριστά.


Στόχοι Ενότητας Εργασίας:


- Ενσωμάτωση τεχνολογιών πληροφορικής στην πρωτογενή αγροτική παραγωγή
- Μείωση του λειτουργικού κόστους & βελτιστοποίηση στη διαχείριση πληροφοριών
- Βελτίωση της ποιότητας και ποσότητας των παραγόμενων προϊόντων μέσω αποτελεσματικότερης χρήσης και διαχείρισης του                     εξοπλισμού - Παραγωγή οικολογικών προϊόντων – «πράσινο» προϊόν
- Μείωση εκπεμπόμενων ρύπων – βελτίωση ποιότητας αέρα – προστασία του περιβάλλοντος
- Αυτοματοποίηση διαδικασιών ελέγχου της παραγωγής, διακίνησης, αποθήκευσης και τιμολόγησης των προϊόντων.
- Μείωση των εισροών σε όλη την αλυσίδα παραγωγής των αγροτικών προϊόντων
- Βελτίωση ποιότητας και ποσότητας παραγωμένων προϊόντων
- Μείωση του περιβάλλοντικού αποτυπώματος σε όλη την αλυσίδα παραγωγής

bottom of page